گفتگوی مشروح پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان با دکتر سیدکاظم علوی پناه

بارقه های‎امید‎را‎در‎تار‎و‎پود‎بنیاد‎ملی‎نخبگان‎میبینم 

سید کاظم علوی پناه؛ استاد دانشگاه تهران، دارای مدرک دکتری سنجش از دور و GIS از دانشگاه گنت ) Gent ( بلژیک و از جمله
برگزیدگان جایزه علامه طباطبایی ویژه اساتید و محققان برجسته کشور است که افتخارات بی شماری را در طول عمر پر ثمرش برای
میهن مان به ارمغان آورده است، فرصتی دست داد تا پای صحبت این استاد گرانقدر که شاگردان بسیاری تربیت کرده بنشینیم و در گپ و
گفتی خودمانی بسیار بیاموزیم…

alavi


‌ به‌گزارش‌خبرنگار‌پایگاه‌اطالعرسانی‌بنیاد‌ملی‌نخبگان،‌ساعت‌حوالی‌۰۱‌ ‌ بود،‌دلهره‌و‌اضطراب‌به‌آرامش‌تبدیل‌می ‌ شد،‌کوچهی‌آذین‌
مزین‌به‌وجود‌مردی‌بود‌به‌لطافت‌ابر‌و‌استواری‌کوه،‌مردی‌از‌خاک‌ابر‌کوه!‌خلعت‌استادی‌برازنده‌ی‌او‌بود.‌این‌را‌در‌گرمای‌صدایش،‌
‌ در‌جنس‌نگاهش،‌خیلی‌خوب‌میشد،‌دید.‌
‌ با‌ادبیات،‌الفتی‌دیرینه‌داشت،‌رفتارش‌نشان‌از‌خضوع‌مردانهی‌یک‌فاتح‌داشت،‌و‌لبخند،‌جزءالینفک‌مهربانی‌او‌بود.در‌هیچ‌دری،‌در‌
هیچ‌راهرویی‌جلوتر‌از‌ما‌قدمی‌برنداشت!‌ ‌ حرمت‌مهمان‌را‌خوب‌میدانست…‌آنقدر‌خاکی‌بودی‌استاد‌که‌آب‌شدیم!‌
*‎لطفا‎برای‎شروع‎شرح‎مختصری‎از‎خودتان‎بیان‎کنید؟‌
بنده‌سید‌کاظم‌علوی‌متولد‌۰۳۳۱،‌در‌یک‌خانواده‌ی‌شش‌نفره‌در‌شهرستان‌ابر‌کوه‌به‌دنیا‌آمدم.‌ ‌ خانواده‌ی‌ما‌از‌خانوادههای‌مذهبی‌
یزد‌بود،‌پدرم‌معتمد‌شهر‌و‌همواره‌منزل‌ما‌محل‌رفع‌و‌رجوع‌دعاوی‌همسایگان‌و‌آشنایان‌بود.‌جد‌پدری‌بنده‌نیز‌در‌دروس‌حوزوی‌
تبحر‌داشتند‌و‌به‌درجه‌ی‌اجتهاد‌نیز‌نایل‌گشته‌بودند.‌دبستان‌ودبیرستان‌را‌در‌ابر‌کوه‌گذراندم‌و‌بعد‌از‌اخذ‌دیپلم‌وارد‌دانشگاه‌شیراز‌
که‌سالها،‌تمام‌دروس‌به‌زبان‌انگلیسی‌تدریس‌می‌شد،‌شدم.‌ناگفته‌نماند‌که‌این‌مهم‌تا‌حدودی‌باعث‌ترقی‌دانشجویان‌بود‌چرا‌که‌
تسلط‌به‌زبان‌انگلیسی‌دانشجو‌را‌در‌استفاده‌حد‌اکثری‌از‌دستاوردهای‌علمی‌جهان‌یاری‌خواهد‌کرد.‌

*‎کمی‎از‎اوضاع‎و‎احوال‎مدارس‎و‎شرایط‎تحصیلی‎خودتان‎در‎دبستان‎و‎دبیرستان‎بفرمایید؟
‌ امکانات‌فوق‌العاده‌ضعیف‌بود‌تا‌جایی‌که‌حتی‌در‌بعضی‌مواقع‌امکان‌دستیابی‌به‌کتاب‌نیز‌نبود‌اما‌با‌وجود‌این‌محرومیتها‌از‌معلمان‌
دلسوزی‌برخوردار‌بودیم‌که‌بخش‌زیادی‌از‌خال‌نبودِ‌امکانات‌را‌برای‌دانش‌آموزان‌پر‌می‌کردند‌به‌عنوان‌مثال‌سال‌دوم‌ابتدایی‌یکی‌از‌
‌ بهترین‌دوران‌تحصیلی‌بنده‌و‌تمام‌همکالسیهایم‌بود.‌در‌آن‌سال‌ما‌افتخار‌شاگردی‌حاج‌حسین‌آقا‌وکیلی‌را‌داشتیم‌که‌از‌خانواده‌ای‌
فرهیخته‌و‌مذهبی‌بود.‌
اگر‌چه‌ایشان‌آن‌زمان‌دیپلمه‌بودند‌اما‌از‌لحاظ‌اخالق‌و‌بینش‌مذهبی‌در‌حد‌اعالء‌بودند.‌توجه‌خاص‌ایشان‌به‌شاگردان‌علی‌الخصوص‌
بنده‌باعث‌ایجاد‌انگیزه‌زیادی‌شد.‌سال‌پیش‌در‌یزد‌خدمت‌ایشان‌رسیدم‌که‌متوجه‌شدم‌متاسفانه‌به‌دیابت‌مبتال‌هستند‌و‌اخیرا‌دار‌
فانی‌را‌وداع‌گفتند.‌
*‎چه‎شد‎که‎دانشگاه‎شیراز‎را‎برای‎ادامه‎تحصیل‎انتخاب‎کردید؟‌
با‌توجه‌به‌این‌که‌زبان‌تدریس‌در‌دانشگاه‌شیراز‌ا ‌ نگلیسی‌بود‌و‌کلیه‌ی‌کتابها‌و‌جزوات‌به‌زبان‌انگلیسی‌در‌اختیار‌دانشجویان‌
‌ رشتههای‌مختلف‌قرار‌می‌گرفت،‌برای‌ما‌پایه‌گذاری‌بسیار‌خوبی‌بود.نظم‌را‌در‌دانشگاه‌شیراز‌آموختم.‌نتیجه‌گیری‌های‌اساتید‌در‌
تدریس‌و‌دقت‌آنها‌در‌تصحیح‌امتحانات،‌ما‌را‌مجبور‌به‌تحرک‌و‌نظم‌داشتن‌می‌کرد.‌
*کمی‎از‎حال‎وهوای‎دانشگاه‎تربیت‎مدرس‎بگویید؟‌
دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌در‌سالهای‌۷۱و۷۶‌میعادگاه‌اساتید‌بزرگ‌کشور‌در‌کلیه‌ی‌رشته‌های‌تحصیلی‌بود.‌تقریبا‌تمام‌اساتید‌شناخته‌
شده‌ی‌کشور‌در‌دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌در‌آن‌سالها‌مشغول‌تدریس‌بودند‌و‌این‌بهترین‌فرصت‌برای‌دانشجویانی‌بود‌که‌عالوه‌بر‌درس‌
به‌پژوهش‌و‌تحقیق‌نیز‌عالقه‌مند‌بودند.‌

*‎در‎کارنامه شما کارهای‎پژوهشی‎و‎تحقیقاتی‎فراوانی‎به‎چشم‎میخورد‎این‎قبیل‎فعالیتهای‎پژوهشی‎خود‎را‎از‎چه‎سالی‎
شروع‎کردید؟‌
سال‌۷۶‌یک‌پروژه‌در‌منطقه‌ی‌کویری‌یزد‌در‌جاهایی‌که‌آب‌بسیار‌شور‌دارد،‌پیاده‌کردیم‌که‌مورد‌تقدیر‌وزیرعلوم‌وقت‌قرار‌گرفت‌و‌
بازدیدکنندگانی‌از‌کشورهای‌خارجی‌از‌جمله‌استرالیا‌را‌نیز‌به‌خود‌جذب‌کرده‌بود‌و‌این‌در‌حالی‌بود‌که‌تمامی‌مراحل‌حتی‌کاشت‌
گیاه‌را‌نیز‌خود‌به‌عهده‌داشتم‌که‌به‌لطف‌خدا‌نتیجه‌رضایت‌بخش‌بود.‌مقاله‌ای‌نیز‌از‌آن‌استخراج‌شد‌و‌در‌همان‌سال‌در‌کنفرانسی‌
که‌توسط‌امریکایی‌ها‌و‌چینی‌ها‌به‌صورت‌مشترک‌برگزار‌شد‌به‌عنوان‌مقاله‌ی‌منتخب‌برگزیده‌شد‌واین‌آغاز‌راه‌پژوهش‌و‌تحقیق‌بود.‌
*چه‎سالی‎وارد‎دانشگاه‎گنت‎بلژیک‎شدید؟‌
اوایل‌دهه‌هفتاد‌با‌توجه‌به‌داشتن‌چندین‌دعوتنامه‌از‌دانشگاه‌های‌معتبر‌دنیا‌به‌دلیل‌وجود‌دپارتمان‌خاک‌شناسی،‌دانشگاه‌گنت‌
بلژیک‌را‌برای‌ادامه‌تحصیل‌انتخاب‌کردم‌که‌البته‌این‌دانشگاه‌در‌حال‌حاضر‌نیز‌از‌سطح‌علمی‌باالیی‌در‌ارزیابی‌اراضی‌و‌ارزیابی‌خاک‌
‌ برخوردار‌است‌و‌جزو‌برجسته‌ترین‌دانشگاههای‌دنیاست.‌ناگفته‌نماند‌که‌پروفسور‌گای‌اسمیت‌پایه‌گذار‌این‌علم‌در‌دانشگاه‌گنت‌بودند‌
که‌البته‌سالها‌قبل‌ازعزیمت‌ما‌دار‌فانی‌را‌وداع‌گفته‌بودند.‌بعد‌از‌مدت‌کوتاهی‌موفق‌به‌اخذ‌مدرک‌فوق‌لیسانس‌در‌سنجش‌از‌دور‌
شدم‌و‌در‌فاصله‌کوتاهی‌مدرک‌دکتری‌را‌نیز‌در‌همین‌رشته‌کسب‌کردم‌اما‌آنچه‌بیش‌از‌هرچیز‌باعث‌نگرانی‌بود‌تفاوت‌خاک‌ایران‌با‌
خاک‌اروپا‌بود،‌این‌بود‌که‌تصمیم‌گرفتم‌به‌جای‌رشته‌خاک‌شناسی‌به‌سنجش‌از‌دور‌روی‌بیاورم.‌حاصل‌این‌اتفاق‌طرح‌ایده‌”نقش‌
باندهای‌حرارتی‌در‌طبقه‌بندی”‌بود‌این‌طرح‌با‌استقبال‌استادم‌روبرو‌شد‌و‌ایشان‌با‌این‌جمله‌که‌”تو‌چیز‌خوبی‌را‌داری‌احساس‌
میکنی”‌من‌را‌به‌ادامه‌پژوهش‌تشویق‌و‌ترغیب‌کردند.‌بعد‌از‌بازگشت‌به‌ایران‌نیز‌این‌تحقیقات‌ادامه‌داشت‌تا‌در‌نهایت‌اولین‌کتاب‌در‌
جهان‌در‌زمینه‌نقش‌باندهای‌حرارتی‌را‌به‌چاپ‌رساندم.‌
*استاد‎مشکالت‎تحقیق‎در‎این‎زمینه‎چیست‎و‎چرا‎تا‎حدودی‎از‎آن‎دور‎شدید؟‌
دستیابی‌به‌منبع‌با‌سختی‌زیادی‌همراه‌است.با‌این‌وجود‌ایده‌های‌خود‌را‌در‌سمینارها‌و‌کنفرانس‌های‌داخلی‌و‌خارجی‌بیان‌کردم‌و‌تا‌
جای‌ممکن‌آنها‌را‌عملی‌ساختم‌اما‌به‌هر‌حال ‌برخی‌از‌آنها‌که‌چاپ‌نشد،‌توسط‌افراد‌دیگر‌در‌خارج‌از‌کشور‌به‌صورت‌مقاله‌و‌کتاب‌
منتشر‌شد.‌ ‌ بعضا‌هزینه‌یک‌داده‌که‌توسط‌ماهواره‌با‌حساسیت‌باال،‌در‌قالب‌یک‌سی‌دی‌ارایه‌میشود‌به‌۳۳‌ ‌ میلیون‌تومان‌میرسد.‌
* ‎ چه‎تفاوتی‎میان‎نظام‎آموزشی‎و‎امکانات‎دانشگاه ‎ های‎بزرگ‎دنیا‎با‎دانشگاه ‎ های‎داخلی‎میبینید؟

در‌کشورهای‌پیشرفته‌فرد‌برای‌تحقیق‌و‌پژوهش‌در‌مقاطع‌مختلف‌دانشگاهی‌با‌تمرکز‌کامل‌و‌بدون‌کوچکترین‌دغدغه‌مالی‌فعالیت‌
‌ میکند‌که‌این‌بسیار‌مهم‌است،‌به‌عبارت‌بهتر‌در‌این‌کشورها‌هیچ‌دغدغه‌ای‌برای‌مسایل‌مالی‌و‌هیچ‌محدودیتی‌برای‌استفاده‌از‌
‌ مقاالت‌و‌ژورنالها‌و‌حتی‌پرسش‌از‌استاد‌وجود‌ندارد‌با‌این‌همه‌در‌تمام‌چهار‌سالی‌که‌بنده‌در‌گنت‌مشغول‌تحصیل‌بودم،‌مجموعا‌
فقط‌چهار‌ساعت‌استاد‌خود‌را‌دیدم.‌نکته‌دیگر‌اینکه‌در‌دانشگاههای‌معتبر‌بین‌دانشجویان‌که‌از‌کشورهای‌مختلف‌برای‌تحصیل‌به‌آنجا‌
آمده‌اند‌تعامل‌بسیار‌دوستانه‌و‌صمیمانه‌ای‌وجود‌دارد.‌اما‌در‌ایران‌دغدغه‌های‌شغلی‌و‌مسایل‌مالی‌بزرگترین‌عامل‌بی‌انگیزگی‌و‌
پرهیز‌دانشجویان‌از‌پژوهش‌و‌تحقیق‌است.عدم‌تضمین‌آینده‌شغلی‌و‌عقب‌افتادگی‌مالی‌به‌دلیل‌سالهای‌فرسایشی‌تحصیل‌میل‌به‌
کشف‌و‌تالش‌را‌در‌دانشجویان‌از‌بین‌برده‌است‌که‌البته‌برخی‌از‌این‌قاعده‌مستثنی‌هستند.‌همین‌نداشتن‌محدودیت‌و‌محرومیت‌کار‌
پژوهشی‌را‌برای‌ما‌لذت‌بخش‌کرده‌بود‌تا‌جاییکه‌بعضی‌اوقات‌تا‌نیمه‌های‌شب‌در‌دپارتمان‌مشغول‌فعالیت‌علمی‌بودیم.‌ناگفته‌نماند‌
در‌صورت‌رفع‌نواقص‌وکمبودها،‌ما‌نه‌به‌لحاظ‌استاد‌و‌نه‌از‌لحاظ‌کیفیت‌دانشجو‌چندان‌کمبودی‌نسبت‌به‌دانشگاه‌های‌معتبر‌دنیا‌
نداریم‌و‌این‌فاصله‌تنها‌به‌دلیل‌این”‌نداشتن”‌ها‌بوجود‌آمده‌است.‌
‎و‎پژوهشها‎به‎مندتر ‎ عالقه‎دانشجویان‎حال‎عین‎در‎اما‎داشت‎وجود‎ها‎نداشتن‎نیزهمین‎شما‎دانشجویی‎دوره‎در ‎ *
‎از‎اتفاق‎این‎دلیل‎است‎شده‎کمرنگ‎دانشجویان‎در‎پژوهشی‎کارهای‎به‎میل‎حاضر‎حال‎در‎اما‎بودند‎تحقیقاتی‎فعالیتهای ‎
نگاه‎شما‎چیست؟‌

به‌دلیل‌نبودن‌شغل‌مرتبط‌با‌رشته‌ی‌تحصیلی‌و‌عالوه‌بر‌آن‌متزلزل‌شدن‌جایگاه‌علم‌آموزی‌در‌سطح‌جامعه،‌افراد‌رغبتی‌به‌فعالیت‌
پژوهشی‌نشان‌نمی‌دهند.‌در‌گذشته‌دانشجو‌نگرانی‌بابت‌درآمد‌و‌شغل‌نداشت،‌اما‌امروزه‌پایان‌تحصیل‌شروع‌مشکالت‌است.‌مشکالت‌
‌ مالی‌و‌شغلی‌که‌شاید‌منجر‌به‌مسایل‌روحی‌روانی‌میشود.‌اگر‌مسووالن‌ذیربط‌بستر‌الزم‌را‌برای‌دانشجویان‌عالقه‌مند‌فراهم‌کنند‌به‌
شرط‌از‌بین‌بردن‌این‌موانع‌آن‌وقت‌به‌جرات‌میتوان‌گفت‌دانشجویان‌امروزی‌ما‌با‌محصلین‌دانشگاههای‌بزرگ‌دنیا‌از‌جمله‌هاروارد‌و‌
آکسفورد‌قابل‌مقایسه‌هستند‌و‌این‌ادعا‌را‌در‌برخی‌رشته‌ها‌به‌راحتی‌میتوان‌اثبات‌کرد‌بعنوان‌مثال‌در‌رشته‌تخصصی‌بنده‌از‌هر‌
یکصد‌فوق‌لیسانس‌فقط‌یک‌نفر‌در‌مقطع‌دکتری‌در‌دانشگاه‌تهران‌پذیرفته‌می‌شوند‌و‌این‌رقابت‌چه‌به‌لحاظ‌کمی‌و‌چه‌کیفی‌در‌
هیج‌جای‌دنیا‌وجود‌ندارد.‌امروزه‌شما‌شاهد‌موفقیت‌دانشجویان‌ایرانی‌در‌کالج‌ها‌و‌دانشگاههای‌بزرگ‌دنیا‌هستید‌بنابراین‌اگر‌بستر‌
الزم‌فراهم‌شود‌رسیدن‌به‌قله‌های‌علم‌دور‌از‌دسترس‌نیست.‌
* ‎ شما‎جز‎نخبگان‎علمی‎کشور‎هستید‎از‎دیدگاه‎شما‎نخبه‎چه‎ویژگیهایی‎باید‎داشته‎باشد؟‌
مهمترین‌ویژگی‌یک‌فرد‌نخبه‌تاثی ‌ رگذاری‌است‌این‌اثر‌به‌اشکال‌مختلف‌میتواند‌باشد‌گاه‌انتشار‌یک‌مقاله‌یا‌کتاب‌و‌گاه‌اجرای‌یک‌
‌ پروژه‌که‌گرهای‌از‌مشکالت‌کشور‌را‌باز‌کند.‌ویژگی‌دوم‌نخبه‌بودن‌پشتکار‌است‌فرد‌نخبه‌صرف‌نظر‌از‌تمام‌استعدادهای‌درونی‌از‌یک‌
همت‌استوار‌و‌پشتکار‌قوی‌برخوردار‌است.پشتکار‌هر‌فرد‌با‌میزان‌تآثیرگذاری‌او‌رابطه‌مستقیم‌دارد،‌البته‌برای‌به‌ثمر‌رسیدن‌تالشهای‌
یک‌فرد‌حمایت‌معنوی‌اطرافیان‌نقش‌بسزایی‌دارد.‌این‌اصل‌در‌مورد‌بنده‌نیز‌صادق‌است. ‌ بعنوان‌مثال‌اگر‌تشویقهای‌جناب‌آقای‌
دکترموسوی‌موحدی‌که‌خود‌از‌دانشمندان‌برجسته‌دنیا‌هستند‌نبود‌بنده‌جرآت‌و‌جسارت‌الزم‌برای‌بیان‌بسیاری‌از‌ایده‌ها‌و‌تراوشهای‌
ذهنی‌خود‌را‌بدست‌نمی‌آوردم.‌ایده‌هایی‌که‌بعدها‌در‌قالب‌کتاب‌و‌مقاله‌در‌اختیار‌دانشجویان‌قرار‌گرفت.‌
* ‎ استاد‎شما‎تا‎به‎حال‎با‎بنیاد‎ملی‎نخبگان‎همکاری‎داشتهاید؟‌
بله‌امسال‌سومین‌سال‌همکاری‌من‌با‌این‌بنیاد‌است‌که‌بسیار‌از‌این‌اتفاق‌خشنود‌هستم‌و‌تا‌اینجاعملکرد‌بنیاد‌ملی‌نخبگان‌را‌مثبت‌
‌ ارزیابی‌می ‌ کنم‌هر‌چند‌کاستی‌هایی‌وجود‌دارد‌که‌البته‌طبیعی‌است‌اما‌بنده‌بارقه ‌ هایی‌از‌امید‌را‌در‌تار‌وپود‌بنیاد‌میبینم‌از‌آنجایی‌که‌
‌ در‌برخی‌کالسها،‌خاصه‌در‌دانشگاههای‌معتبر‌معموال‌یکی‌دو‌نفر‌از‌دانشجویان‌فعالتر‌هستند،‌حضور‌بنیاد‌ملی‌نخبگان‌امری‌ضروری‌
است.‌
با‌حمایت‌این‌نهاد،‌استعدادهای‌برتر‌جامعه‌می‌توانند‌به‌مدارج‌باالی‌علمی‌دست‌یابند‌و‌کشور‌را‌به‌لحاظ‌علمی‌غنی‌تر‌از‌پیش‌کنند‌
‌ البته‌ناگفته‌نماند‌که‌این‌حمایتها‌آغاز‌شده‌است‌و‌از‌سرعت‌رشد‌قابل‌قبولی‌برخوردار‌است‌اما‌اگر‌در‌این‌زمینه‌اطالع‌رسانی‌بهتری‌
‌ انجام‌شود،‌قطعآ‌دانشجویان‌و‌اساتید‌بیشتری‌از‌این‌امکانات‌بهرهمند‌خواهند‌شد‌و‌بدیهی‌است‌که‌کشور‌مسیر‌رشد‌و‌تعالی‌خود‌را‌با‌
سرعت‌بیشتری ‌طی‌خواهد‌کرد.‌
‌میکنید؟‎پیشنهاد‎نخبگان‎ملی‎بنیاد‎و‎نخبگان‎بیشتر‎تعامل‎برای‎را‎راهکارهایی‎چه‎شما ‎ ‎*
‌ در‌وهله‌اول‌بحث‌اطالع‌رسانی‌مطرح‌می ‌ شود‌اینکه‌اساتید‌و‌دانشجویان‌بهتر‌و‌بیشتر‌با‌بستههای‌حمایتی‌بنیاد‌و‌شرایط‌و‌نحوه‌استفاده‌
از‌آنها‌آشنا‌شوند.‌ ‌ دانشگاه‌همواره‌با‌محدودیتها‌ ‌ و‌محرومیتهای‌فراوانی‌روبرو‌بوده‌و‌هست‌بنابراین‌نقش‌حمایتی‌بنیاد‌بستر‌
راهگشاست،‌ضمن‌اینکه‌نباید‌انتظار‌داشت‌بنیاد‌به‌کلی‌کار‌خود‌را‌به‌دانشگاه‌واگذار‌کند.‌این‌تعامل‌باید‌دوسویه‌باشد.‌یکی‌از‌آفت‌های‌
اینگونه‌ارتباطات‌و‌فعالیت‌های‌دوسویه‌سازمان‌یافته‌نبودن‌است‌اگر‌هر‌کس‌مسیر‌خود‌را‌برود،‌یقینآ‌راه‌به‌جایی‌نخواهیم‌برد.‌باید‌
برنامه‌ریزی‌ها‌به‌نحوی‌باشد‌که‌کاندیدا‌شدن‌یک‌چهره‌برجسته‌در‌جشنواره‌ای‌مثل‌عالمه‌طباطبایی‌احساس‌خوشایندی‌را‌در‌دل‌
نخبگان‌ایجاد‌کند‌این‌حرکت‌بنیاد‌ملی‌نخبگان‌فرا‌شخصی‌است‌و‌در‌واقع‌تکریم‌جایگاه‌علم‌است.‌
ناشناخته‌ماندن‌یک‌نخبه‌اجحاف‌به‌علم‌و‌جامعه‌است،‌در‌صورت‌دیده‌نشدن‌این‌بزرگان‌یاس‌وسرخوردگی‌در‌فضای‌علمی‌کشور‌حاکم‌
خواهد‌شد.‌برگزاری‌جشنواره‌عالمه‌از‌طرف‌بنیاد‌ملی‌نخبگان‌یک‌حمایت ‌بسیار‌خوب‌از‌نوابغ‌علمی‌کشور‌است‌و‌همین‌اتفاق‌معنوی‌
خوب‌شجاعت‌ ‌ بیان‌ایدهها‌و‌نظریه‌ها‌را‌به‌ایشان‌خواهد‌داد. ‌*دکتر‎درباره‎احراز‎عنوان‎برگزیده‎جایزه‎عالمه‎طباطبایی‎توضیح‎دهید؟‌
کتاب‌سنجش‌از‌دور‌حرارتی،‌اولین‌کتاب‌در‌این‌زمینه‌در‌دنیا‌بود‌که‌توسط‌بنده‌نوشته‌شد.‌از‌نگاه‌من،‌نگارش‌این‌کتاب‌یکی‌از‌دالیل‌
اصلی‌برای‌دریافت‌ ‌ جایزه‌عالمه‌بود،‌هرچند‌پروژهها‌و‌تحقیقات‌دیگر‌نیز‌به‌نوبه‌خود‌حایز‌اهمیت‌بودند.عالوه‌بر‌این‌در‌جایزه‌عالمه‌
طباطبائی‌هر‌فعالیت‌علمی‌حاوی‌امتیازی‌متناسب‌با‌نوع‌فعالیت‌است‌و‌مجموع‌این‌امتیازات‌است‌که‌یک‌نخبه‌را‌موفق‌به‌اخذ‌جایزه‌
‌ میکند.‌
‎مساله‎کردهاند‎تحصیل‎کشور‎از‎خارج‎های ‎ دانشگاه‎در‎که‎کسانی‎خصوص‎به ‎ ‎ ما‎نخبگان‎از‎بسیاری‎دغدغه‎دکتر‎آقای*
اشتغال‎است‎و‎عدم‎دستیابی‎به‎شغل‎مناسب‎و‎جایگاه‎مناسب‎بعضا‎آنها‎را‎منزوی‎کرده‎است.‎برای‎حل‎این‎مشکل‎چه‎
‎ راهکارهایی‎را‎پیشنهاد‎میکنید؟‌
بنده‌به‌دلیل‌بورسیه‌بودن‌تا‌حد‌زیادی‌مشکل‌این‌عزیزان‌را‌در‌رابطه‌با‌شغل‌مناسب ‌نداشتم‌اما‌در‌حال‌حاضر‌شاهد‌هستیم‌بسیاری‌از‌
این‌محصلین‌بعد‌از‌سالها‌کسب‌علم‌و‌مهارت‌با‌کارنامه‌ای‌درخشان‌به‌کشور‌باز‌میگردند‌اما‌در‌داخل‌از‌ظرفیتهای‌فوق‌العاده‌ی‌ایشان‌
‌ استفاده‌الزم‌وکافی‌نمیشود‌و‌برآورده‌نشدن‌انتظارا ‌ ت‌این‌قبیل‌افراد،‌روحیه‌جنگندگی‌و‌کشف‌و‌خواستن‌را‌در‌آنها‌ضعیف‌میکند.‌به‌
هرحال‌باید‌بستری‌فراهم‌شود‌که‌این‌گنجینه‌عظیم‌بال‌استفاده‌نماند.‌
‎در‎احساس‎این‎چرا‎و‎کیست‎به‎نسبت‎دین‎این‎،هستند‎مدیون‎نخبگان‎بودید‎فرموده‎خود‎سخنرانیهای‎از‎یکی‎در‎شما ‎ *
شما‎وجود‎دارد؟‌
بله‌ما‌مدیون‌هستیم‌اگر‌تراوش‌در‌ذهن‌ما‌ایجاد‌شد‌چه‌شرعا‌و‌چه‌عرفا‌و‌چه‌اخالقا‌موظفیم‌آن‌را‌به‌عرصه‌ظهور‌برسانیم.‌اگر‌هدف‌
‌ خلقت‌را‌مد‌نظر‌داشته‌باشیم‌و‌به‌قول‌موالنا‌آمدنم‌بهر‌چه‌بود‌را‌در‌نظر‌بگیریم‌متوجه‌میشویم‌برای‌روزمرگی‌خوردن‌خوابیدن‌و‌
امثالهم‌پا‌به‌این‌آفرینش‌بی‌انتها‌نگذاشته‌ایم‌ما‌آفریده‌شدیم‌تا‌خالق‌اثری‌و‌یا‌عملی‌باشیم‌آفریده‌شدیم‌تا‌قدمی‌برای‌تکامل‌نوع‌بشر‌
برداریم،‌بنابراین‌باید‌از‌تمام‌آنچه‌در‌ما‌به‌ودیعت‌نهاده‌شده‌است‌استفاده‌کنیم‌و‌بدانیم‌این‌انسان‌فانی‌است‌اما ‌اثر‌باقی‌است.‌
*استاد،‎تعریف‎شما‎از‎تفاوت‎میان‎نخبه‎و‎استعداد‎برتر‎چیست؟‌
استعدادهای‌برتر‌نخبگان‌بالقوه‌هستند‌که‌اگر‌بستر‌مناسب‌از‌سوی‌مسئوالن‌فراهم‌شود‌به‌شرط‌پشتکار‌و‌امید‌تبدیل‌به‌نخبگانی‌
خواهند‌شد‌که‌جامعه‌را‌بیش‌از‌پیش‌به‌لحاظ‌علمی‌غنی‌خواهند‌کرد.‌
*شما‎جزو‎انجمن‎اروپاییEARSEL‎هستید‎ ‎ زمینهها‎و‎سطح‎همکاری‎شما‎با‎این‎انجمن‎در‎چه‎حد‎وچگونه‎است؟‌
انجمن‌از‌سال‌گذشته‌کار‌خود‌را‌شروع‌کرده‌و‌تا‌سال‌آینده‌ادامه‌خواهد‌داد.کار‌اصلی‌این‌انجمن‌در‌واقع‌تدوین‌قوانین‌ارکان‌فکر‌است‌
و‌بنده‌نیز‌به‌عنوان‌یکی‌از‌این‌۶۱‌نفرهستم‌که‌از‌طرف‌سازمان‌ملل‌برای‌این‌مهم‌انتخاب‌شده‌ام.‌با‌توجه‌به‌نامگذاری‌سال‌۶۱۰۳‌به‌
نام‌سال‌خاک‌بخش‌اول‌فعالیت‌EARSELبررسی‌مسایل‌مربوط‌به‌خاک ‌که‌شامل‌ارکان‌خاک‌بود‌به‌سازمان‌ملل‌فرستاده‌شده‌است‌
که‌در‌۳‌دسامبر)‌آذرماه(‌در‌نیویورک‌از‌سوی‌سازمان‌ملل‌به‌همه‌کشورهای‌جهان‌ابالغ‌خواهد‌شد.‌
*اس ‎ تاد‎وقتی‎به‎پشت‎سر‎شما‎نگاه‎میکنم‎اولین‎چیزی‎که‎برایم‎جالب‎توجه‎است‎مدیریت‎زمان‎شماست، ‎زندگی‎خود‎را‎
‎ چطور‎برنامه ‎ ریزی‎کردید‎که‎هم‎به‎فعالیت ‎ های‎علمی‎بیشمار‎خود‎برسید‎هم‎در‎کنار‎آن‎به‎زندگی‎روزانه؟‌
سال‌گذشته‌یعنی‌بالفاصله‌بعد‌از‌پایان‌دوره‌لیسانس‌هرساله‌ی ‌ ک‌سررسید‌دارم‌که‌تمام‌برنامههای‌روزانه‌خود‌را‌در‌طول‌سال‌در‌آن‌
‌ یادداشت‌می ‌ کنم‌و‌طبق‌آنچه‌یادداشت‌کرده ‌ ام‌عمل‌می ‌ کنم‌تا‌جایی‌که‌به‌راحتی‌میتوانم‌بگویم‌بیست‌سال‌پیش‌در‌چه‌ساعتی‌و‌در‌
‌ کجا‌مشغول‌چه‌کاری‌بودهام‌. ‌ چند‌ماه‌پیش‌قبض‌جریمه‌ای‌به‌دستم‌رسید‌که‌وقتی‌به‌سررسیدم‌مراجعه‌کردم‌دقیقا‌در‌آن‌روز‌و‌در‌
آن‌ساعت‌مشغول‌سخنرانی‌در‌یک‌سمینار‌بودم.‌*ورزش‎در‎زندگی‎شما‎چه‎نقشی‎دارد؟‌
تقریبا‌به‌هیچ‌ورزشی‌عالقه‌نداشته‌و‌ندارم‌و‌حتی‌از‌دیدن‌ورزش‌لذت‌هم‌نمی‌برم‌البته‌گاهی‌کوهنوردی‌می‌کنم‌که‌آن‌هم‌به‌دلیل‌
مشغله‌ی‌کاری‌طی‌دو‌سال‌گذشته‌متوقف‌شده‌است.‌کوهنوردی‌سالمترین‌ورزش‌است‌و‌تقریبا‌هیچ‌گونه‌عوارض‌جانبی‌ندارد.هیچ‌
‌ وقت‌حتی‌در‌رویاهایم‌دوست‌نداشتم‌ورزشکار‌حرفهای‌باشم.‌
*و‎ارتباط‎شما‎با‎موسیقی؟‌
‌ موسیقی‌یک‌لذت‌وصف‌ناشدنی‌است‌به‌ندرت‌روزی‌را‌سپری‌میکنم‌که‌در‌آن‌به‌موسیقی‌گوش‌ندهم‌البته‌نه‌هر‌آهنگی‌ونه‌هر‌
تصنیفی. ‌ موسیقی‌غذای‌روح‌است‌و‌ما‌باید‌مراقب‌باشیم‌که‌روحمان‌از‌چه‌غذایی‌تغذیه‌میکند.اگر‌آهنگ‌خوب‌باشد،‌شعر‌خوب‌باشد‌
آن‌وقت‌موسیقی‌التیام‌بخش‌روح‌و‌روان‌آدمی‌خواهد‌بود‌خیلی‌اوقات‌که‌خسته‌از‌کار‌روزانه‌به‌خانه‌می‌رسم‌با‌گوش‌دادن‌به‌یک‌
تصنیف‌ایرانی‌انرژی‌دوباره‌ای‌به‌دست‌می‌آورم‌و‌این‌معجزه‌ی‌موسیقی‌است.‌
*در‎دنیای‎موسیقی‎به‎خواننده‎خاصی‎عالقه‎دارید؟‌
البته‌ما‌خوانندگان‌خوبی‌داریم‌که‌از‌صدای‌خوب‌وتسلط‌زیادی‌برخوردارند‌اما‌در‌همه‌زمینه‌ها‌همواره‌افرادی‌هستند‌که‌شاخص‌ترند‌
موسیقی‌نیز‌از‌این‌قاعده‌مستثنی‌نیست.‌استاد‌شجریان‌شناسنامه‌موسیقی‌ایران‌است‌و‌درباره‌ایشان‌فقط‌یک‌جمله‌میتوان‌گفت:‌استاد‌
شجریان‌چیز‌دیگری‌است.‌
*تلویزیون؟‌
‌ فقط‌برنامه‌های‌علمی‌را‌میبینم‌که‌آن‌هم‌متاسفانه‌به‌ندرت.‌خیلی‌اهل‌تماشای‌تلویزیون‌نیستم.‌
*حتی‎فیلم‎ها‎و‎سریال‎های‎تلوی ‎ زیون‎را‎هم‎تماشا‎نمیکنید؟‌
به‌هیچ‌وجه‌اصال‌عالقه‌ای‌به‌فیلم‌و‌سینما‌ندارم‌فقط‌در‌ماه‌مبارک‌رمضان‌آن‌هم‌به‌دلیل‌اینکه‌در‌زمان‌افطار‌اهل‌خانه‌مشغول‌دیدن‌
سریالهای‌مناسبتی‌هستند‌نیم‌نگاهی‌به‌سریالها‌دارم‌وگرنه‌اصال‌عالقه‌ای‌به‌فیلم‌و‌سینما‌ندارم‌البته‌احترام‌زیادی‌برای‌دست‌
اندرکاران‌سینما‌و‌تلویزیون‌قایل‌هستم‌به‌هرحال‌عرصه‌فرهنگ‌زمینه‌مهمی‌برای‌انتقال‌دستاوردها‌و‌تراوش‌های‌ذهنی‌ملت‌است.‌
‎تصویر‎چگونه‎را‎امروز‎خود‎رویاهای‎در‎و‎نوجوانی‎دوران‎در‎،علوی‎کاظم‎سید‎استاد‎،رویاپردازیهاست‎دوران‎نوجوانی ‎ *
کرده‎بودید؟‌
در‌شهرستان‌ما‌دو‌مهندس‌کشاورز‌بودند‌که‌عالوه‌بر‌برخورداری‌از‌سواد‌باال‌از‌لحاظ‌اخالقی‌نیز‌وارسته‌و‌خوش‌مشرب‌بودند‌عالقه‌به‌
‌ این‌دو‌مهندس‌مرا‌به‌مهندسی‌کشاورزی‌عالقهمند‌کرد‌که‌البته‌باتوجه‌به‌اهمیت‌صنعت‌کشاورزی‌در‌خودکفایی‌یک‌کشور‌این‌عالقه‌
دور‌از‌ذهن‌نبود.‌ادبیات‌نیز‌با‌خون‌من‌آغشته‌شده‌است‌بزرگترین‌حسرت‌من‌این‌است‌که‌چرا‌هیچوقت‌فرصت‌کافی‌را‌برای‌ورود‌به‌
این‌عرصه‌و‌فعالیت‌در‌آن‌نداشته‌ام.‌اخیرا‌رابطه‌حیرت‌انگیزی‌میان‌خاک‌و‌گرمای‌عشق‌که‌در‌ادبیات‌غنی‌این‌مرز‌و‌بوم‌و‌در‌شعر‌
شعرای‌بزرگی‌چون‌حافظ‌و‌موالنا‌و‌نظامی‌و‌سعدی‌و‌دیگر‌بزرگان‌به‌چشم‌می‌خورد،‌یافته‌ام‌که‌در‌حال‌نگارش‌مجموع‌این‌یافته‌های‌
شگفت‌انگیز‌در‌قالب‌یک‌کتاب‌هستم‌که‌به‌لطف‌خداوند‌متعال‌به‌زودی‌منتشر‌خواهد‌شد.‌همه‌ما‌نسبت‌به‌فرهنگ‌و‌ادب‌این‌جامعه ‌
مسوولیم‌و‌باید‌روی‌فرهنگ‌غنی‌ایرانی_اسالمی‌خود‌سرمایه‌گذاری‌کنیم‌و‌ایران‌را‌به‌عنوان‌قله‌ادبیات‌جهان‌به‌مردم‌دنیا‌بشناسانیم.‌
اهمال‌کاری‌در‌این‌عرصه‌قابل‌دفاع‌نیست.‌اگر‌بنا‌به‌تقابل ‌فرهنگی‌بین‌ایران‌و‌غرب‌باشد‌پیروز‌این‌مقابله ‌یقینا‌ما‌خواهیم‌بود.‌
*و‎سخن‎پایانی‎استاد؟‌همه‌ما‌باید‌احساس‌دین‌کنیم.‌کشوری‌با‌این‌عظمت‌با‌این‌غنای‌فرهنگی‌نباید‌مورد‌کم‌توجهی‌قرار‌بگیرد‌ما‌خیلی‌چیزها‌برای‌عرضه‌
‌ داریم‌به‌عنوان‌یک‌پیشنهاد‌به‌بنیاد‌ملی‌نخبگان‌عرض‌میکنم‌برای‌کسانی‌که‌دست‌بر‌ترجمه‌التین‌متون‌فارسی‌و‌یا‌اشعار‌بزرگانی‌
چون‌حافظ‌و‌فردوس ‌ ی‌و‌سعدی‌و‌موالنا‌و‌امثالهم‌میزنند‌تسهیالت‌ویژه‌ای‌قایل‌شوند‌چون‌بدون‌شک‌آثار‌این‌ترجمه‌در‌انتقال‌فرهنگ‌
اصیل‌ایرانی‌به‌جهانیان‌پربرکت‌خواهد‌بود‌بنده‌در‌FAOشعر‌خیام‌درباره‌خاک‌را‌پیشنهاد‌کردم‌و‌امیدوارم‌این‌شعر‌مانند‌شعر‌سعدی‌
که‌بر‌سر‌در‌سازمان‌ملل‌نقش‌بسته‌است،‌آذین‌بخش‌سازمان‌جهانی‌منشور‌خاک‌شود.‌

‌پا‌بر‌سر‌سبزه‌تا‌به‌خواری‌ننهی ‌کان‌سبزه‌ز‌خاک‌الله‌رویی‌رسته‌است‌

‎ افتخارات‎دکتر‎علویپناه‎در‎یک‎نگاه:‌
سید‌کاظم‌علوی‌پناه:‌متولد‌ابرکوه‌سال‌۰۳۳۱‌
‌‌تحصیالت:‌
لیسانس‌خاکشناسی‌از‌دانشگاه‌شیراز-‌فارغ‌التحصیل‌۰۳۷۶‌
فوق‌لیسانس‌از‌دانشگاه‌تربیت‌مدرس‌–فارغ‌التحصیل‌۰۳۱۱‌
فوق‌لیسانس‌سنجش‌از‌دور‌و‌GISاز‌دانشگاه‌گنت‌)Gent(‌بلژیک‌
دکتری‌سنجش‌از‌دور‌و‌GISاز‌دانشگاه‌گنت‌)Gent(‌بلژیک‌فارغ‌التحصیل‌۰۳۱۷‌
لوح‌تقدیر‌و‌نشان‌علمی:‌
۰-‌محقق‌برگزیده‌دانشگاه‌تهران،‌۰۳۶۳،‌نشان‌علمی‌از‌دانشگاه‌تهران‌
۶-‌ ‌ استاد‌نمونه‌دانشگاه‌تهران،‌۰۳‌ ۶۸‌
۳-‌ ‌ طرح‌تحقیقاتی‌نمونه‌دانشگاه‌تهران‌سال‌۰۳‌ ۶۱‌در‌زمینه‌کاربرد‌سنجش‌از‌دور‌و‌GISبرای‌کاربری‌اراضی‌
۸-‌ ‌ طرح‌تحقیقاتی‌نمونه‌دانشگاه‌تهران،‌سال‌۰۳‌ ۶۶‌در‌زمینه‌مطالعه‌یاردانگهای‌بیابان‌لوت‌با‌استفاده‌از‌سنجش‌از‌دور‌و‌GIS‌
۳-‌لوح‌تقدیر‌از‌کنفرانس‌بین‌المللی‌سنجش‌از‌دور‌و‌GISتوسط‌انستیتوی‌بین‌المللی‌نقشه‌برداری‌فضایی‌و‌علوم‌زمین‌کشورهای‌هند‌
و‌هلند‌
۷-‌لوح‌تقدیر‌از‌وزیرکار‌و‌امور‌اجتماعی‌به‌مناسبت‌طرح‌برگزیده‌در‌کشور‌در‌سال‌۰۳۱۷‌
۱-‌لوح‌تقدیر‌به‌ ‌ مناسبت‌مقاله‌برگزیده‌در‌کنفرانس‌ژئوماتیک‌در‌سالهای‌۰۳‌ ۶۰‌
۶-‌ ‌ لوح‌تقدیر‌به‌مناسبت‌مقاله‌برگزیده‌در‌کنفرانس‌ژئوماتیک‌در‌سالهای‌۰۳‌ ۶۶‌-‌انتخاب‌بهترین‌مقاله‌درهمایش‌بین‌المللی‌طبقه‌بندی‌خاک‌در‌چین‌سال‌۰۳۱۱
۰۱-‌لوح‌تقدیر‌از‌برگزاری‌اولین‌همایش‌کاربرد‌سنجش‌از دور‌و‌GISدر‌مطالعه‌وسط‌لوت‌مناطق‌بیابانی‌ایران
۰۰-‌ ‌ طرح‌برگزیده‌دانشگاه‌تهران‌در‌سال‌۰۳‌ ۶۸،‌طرح‌رژیم‌حرارتی‌بیابان‌لوت‌
۰۶-‌لوح‌تقدیر‌از‌وزارت‌علوم،‌به‌مناسبت‌محقق‌برگزیده‌کشوری‌
۰۳-‌ ‌ طرح‌برگزیده‌دانشگاه‌تهران‌در‌سال‌۰۳‌ ۶۳‌
۰۸-‌کتاب‌تالیفی‌برگزیده‌سال‌دانشگاهی‌۰۳۶۷)سنجش‌از‌دور‌حرارتی‌و‌کاربرد‌آن‌در‌علوم‌زمین(‌
۰۳-‌کتاب‌تالیفی‌شایسته‌تقدیر‌جمهوری‌اسالمی‌ایران‌۰۳۶۷‌)سنجش‌از‌دور‌حررارتی‌و‌کاربرد‌آن‌در‌علوم‌زمین(‌
۰۷-‌مولف‌برگزیده‌انتشارات‌دانشگاه‌تهران‌در‌سال‌۰۳۶۱‌
عضویت‌در‌مجامع‌علمی‌و‌تحقیقاتی:‌
عضویت‌انجمن‌علمی‌سنجش‌از‌دور‌اروپا‌))EARSeL‌
عضویت‌انجمن‌علمی‌بیابان‌)Desertnet(‌
عضویت‌هیئت‌مدیره‌انجمن‌علمی‌سنجش‌از‌دور‌و‌GISایران‌
عضویت‌هیئت‌مدیره‌سازمان‌نظام‌مهندسی‌کشاورزی‌و‌منابع‌طبیعی‌ایران‌
عضویت‌در‌کمیته‌تخصصی‌برنامه‌ریزی‌منابع‌طبیعی‌پنجساله‌اول‌و‌دوم‌کشور‌
عضویت‌شورای‌پژوهشی‌دانشگاه‌تهران‌
عضویت‌در‌شورای‌هیئت‌تحریریه‌مجله‌علمی‌و‌پژوهشی‌بیابان‌
عضویت‌در‌هیئت‌تحریریه‌مجله‌پژوهشهای‌جغرافیایی‌
عضویت‌در‌شورای‌عالی‌کمیته‌ملی‌بالیای‌طبیعی‌کشور‌
عضویت‌در‌در‌هیئت‌تحریریه‌مجله‌زمین‌شناسی‌ایران،‌جهاد‌دانشگاهی،‌شهید‌بهشتی‌
عضویت‌در‌تحصیالت‌تکمیلی‌دانشگاه‌
عضویت‌در‌شورای‌تحصیالت‌تکمیلی‌دانشگاه‌تهران‌
عضویت‌در‌کمیسیون‌محیط‌زیست‌دانشگاه‌تهران‌
مؤسس‌انجمن‌مدیریت‌بیابان‌در‌کشور‌

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>