اهداف قطب

online viagra

http://transitory.accountant levitra rezeptfrei deutschland

sildenafil 50mg

 • تحقیق در خصوص عوامل ایجاد کننده تغییرات محیط طبیعی و انطباق آن با شرایط ایران
 • شناسایی و توسعه مدل های کمی و کار بردی  برای انجام مطالعات بنیادی تغییرات محیطی
 • توسعه تکنیک های جدید علمی و فناوری های نوین در مطالعه علل وقوع تغییرات محیط طبیعی به ویژه  مدل سازی های کمی
 • طراحی استاندارد های لازم برای تولید داده های پایه و اشتراک آنها در راستای اهداف قطب
 • ایجاد ارتباط با موسسات و مراکز تحقیقاتی کاربردی مرتبط با مطالعات محیط طبیعی و تبادل علمی در این زمینه در سطح ملی و بین المللی
 •  بررسی و ارائه معیارها و راهکار های علمی برای استفاده در سایر دستگاه ها و علوم مرتبط و درگیر با موضوع قطب در سطح کشور
 • ایجاد آزمایشگاه ها و هسته های پژوهشی در دانشکده جغرافیامرتبط با موضوع قطب.
 • انتشار مجله علمی پژوهشی تغییرات محیطی.
 • http://yeve.accountant canada pharmacies online prescriptions - - generic viagra for sale اهداف جزیی
 • انتشار مقالات علمی تخصصی در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • تربیت نیروی متخصص در زمینه های مختلف مخاطرات طبیعی و تغییرات محیط طبیعی و سوق دادن فعالیت های آموزشی و پژوهشی به سوی مطالعات محیط طبیعی
 • تجهیز فضاهای آزمایشگاهی و کارگاههای تخصصی
 • فراگیر نمودن ضرورت انجام مطالعات در مورد مخاطرات و تغییرات محیط های طبیعی از طریق رسانه های عمومی
 • برگزاری سمینارها و کارگاه های پژوهشی در خصوص مطالعات محیط طبیعی و آمایش سرزمین و فراهم سازی ضوابط
 • ایجاد وب سایت های تخصصی کامپیوتری و طراحی پایگاههای اطلاعاتی در شبکه اینترنت
 • مشارکت و اجرای طرح های پژوهشی در خصوص اهداف و موضوع قطب
 • مشارکت، اجرا و نظارت بر طرح های مخاطرات طبیعی، تغییرات محیطی در سطح ملی و منطقه ای
 • برقراری ارتباطات موثر و هدفمند با دستگاههای اجرایی کشور  که در راستای تغییرات محیط طبیعی درگیر و ذینفع هستند.