آخرین خبرها

سلسله نشست های انجمن ایرانی ژئومورفولوژی برگزار می کند

 

 

 

 

دکتر مجتبی یمانی مدیر محترم قطب ژئومورفولوژی و توسعه پایدار  سخنرانی را تحت عنوان « آموزش های مهارت محور راهی به سوی ارتباط با صنعت و جامعه» به صورت مجازی  در روز سه شنبه 2 دی ماه 1399 ساعت ۱۷  در آدرس زیر خواهند داشت:

http://vclas9.ut.ac.ir/geo2