نمایشگر یک مطلب

اعضای قطب

 

 

 

نام

مرتبه

مسئولیت اجرایی

زمینه تخصصی پژوهشی

دکترمجتبی یمانی

استاد

مدیر قطب

ژئومورفولوژی ساحلی

دکترابراهیم مقیمی

استاد

مرجعیت علمی

مخاطرات

دکتراحمد نوحه گر

استاد

ارتباط سازمانی و رسانه ها

هیدرولوژی و منابع آب

دکترسیاوش شایان

دانشیار

آموزش

ژئومورفولوژی

دکترمنصور جعفربگلو

دانشیار

طرح های کاربردی

ژئومورفولوژی

دکترمهران مقصودی

دانشیار

روابط بین الملل

ژئومورفولوژی 

دکترابوالقاسم گورابی

استادیار

توسعه تکنولوژی  و فناوری

ژئومورفولوژی