نمایشگر یک مطلب

فعالیتهای آموزشی

در راستای اهداف قطب علمی آمایش سرزمین و با توجه به اهداف ذکر شده ،  فعالیتهای آموزشی ا ین قطب علمی را می توان در محورهای زیر خلاصه نمود .

1- بهبود فیزیکی  فضای آموزشی

2- ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط با آمایش سرزمین

3- کارگاهها و دوره های آموزشی

4- راه اندازی  و تجهیز آزمایشگاههای تخصصی

5- ارتباطات بین دانشگاهی وبین المللی

6- قطب علمی ژئومورفولوژی و توسعه پایدار در قالب تفاهم نامه منعقد شده و با مشارکت انجمن های مورد اشاره در بند قبل، در قالب دوره های آموزشی اقدام به برگزاری کارگاه­ها و کلاس­های آموزشی به منظور افزایش مهارت های تخصصی اعضای قطب و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی نموده است. علاوه بر این قطب با مشارکت برخی ار انجمنها از جمله انجمن ژئومورفولوژی اقدام به برگزاری ۴ همایش ، نشست علمی و میز گرد طی سال ۹۱ نموده است که دو مورد از آنها در دست اجراست.

فعالیتهای پژوهشی

  فهرست فعالیت اعضای قطب ژئومورفولوژی و توسعه پایدار در زمینه فعالیت های پژوهشی در سه محور زیر خلاصه شده است .

1- انتشار مقالات تخصصی  علمی پژوهشی

2- چاپ وانتشار کتاب های تخصصی

3- طرح های پژوهشی

اعضای قطب علمی ژئومورفولوژی و توسعه پایدار  طی یکسال گذشته بیش از ۸ عنوان کتاب درسی و تخصصی چاپ و منتشر نموده اند .حدود بیش از ۲۰ طرح علمی پژوهشی و کاربردی در سطح ملی و بین المللی توسط اعضای قطب طی یکسال و نیم  گذشته تصویب و انجام شده یا در حال انجام است.