نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیده شدن دکتر سیاوش شایان عضو محترم قطب علمی ژئومورفولوژی و توسعه پایدار به عنوان استاد شایسته تقدیر از سوی دانشگاه تربیت مدرس

برگزیده شدن دکتر سیاوش شایان عضو محترم قطب علمی ژئومورفولوژی و توسعه پایدار به عنوان استاد شایسته تقدیر از سوی دانشگاه تربیت مدرس


 دکتر سیاوش شایان عضو محترم قطب علمی ژئومورفولوژی  و توسعه پایدار از سوی دانشگاه تربیت مدرس  به عنوان استاد شایسته تقدیر برگزیده شدند، اعضای  شورای قطب  ژئومورفولوژی و توسعه پایدار دانشگاه تهران این موفقیت را به ایشان و جامعه علمی تبریک گفته و آرزومند تداوم همکاریهای علمی همراه با موفقیتهای روز افزون برای ایشان را دارد.