نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تالیف کتاب کرونا ویروس و تاثیر آن بر اکوسیستم جهانی توسط یکی از اعضای قطب ژئومورفولوژی و توسعه پایدار

تالیف کتاب کرونا ویروس و تاثیر آن بر اکوسیستم جهانی توسط یکی از اعضای قطب ژئومورفولوژی و توسعه پایدار


کتاب کرونا ویروس و تاثیر آن بر اکوسیستم جهانی توسط جناب آقای دکتر احمد نوحه گر از اعضای قطب ژئومورفولوژی و توسعه پایدار، علی علوی نایینی و فرناز ظفر محتشمی(دانشجویان دکتری دانشکده محیط دانشگاه تهران) منتشر شد.